นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลบริการของบริษัทฯ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเข้าใช้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

บริษัทฯอาจใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่อาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริษัทฯและประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบบริการของบริษัทฯ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทฯไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้บริษัทฯใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าท่านจะแจ้งให้ บริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการอื่นใดต่อไป หาก บริษัทฯ มีข้อตกลงการเผยแพร่ข้อมูลกับลูกค้า บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้ ตามที่ข้อกำหนดทางกฎหมายได้กำหนดไว้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทฯได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทในเครือของบริษัทฯ และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่าน

การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมตามที่ท่านประสงค์

การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกบริการของบริษัทฯ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯได้ตลอดเวลา

สิทธิ์ของลูกค้า

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 

สิทธิ์พื้นฐานทางกฎหมายถึงกระบวนการให้ความยินยอม และมีสิทธิ์ ถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ บริษัทฯ ได้เก็บรักษาไว้

สิทธิ์ในการป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

สิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูล่วนบุคคลของตนเองในสถานการณ์ที่จำกัด

สิทธิ์ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ถูกต้องหรือเพื่อกรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

สิทธิ์การจำกัดการประมวลผลในสถานการณ์เฉพาะ เช่น ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการบริษัทฯผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯขอแนะนำการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต บริการบริษัทฯผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด

คำสงวนสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น ท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทฯแต่อย่างใด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีของศาลไทย